نشریه کشتیرانی و فناوری دریایی (عنوان قبلی: دریا و کشتی) دارای مجــوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1398، صفحه 1-107