نویسنده = آرش قهرمان
تعداد مقالات: 2
1. معادلات حرکت سونامی درتوصیف لاگرانـژی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 35-45

آرش قهرمان