نویسنده = مازیار شنبدی
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی بنادر جنوبی ایران جهت هاب شدن با استفاده از روش تاپسیس فازی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

محمد اسلم حسین بر؛ مازیار شنبدی