کلیدواژه‌ها = خلیج چابهار
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ساختار اکولوژیکی جمعیت ستاره دریایی (Gray, 1840) Aquilonastra burtonii در نواحی جزرومدی خلیج چابهار

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 5-16

متین خالقی؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فریدون عوفی


2. شناسایی گونه های خیارهای دریایی منطقه زیر جزر و مدی خلیج چابهار

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 75-89

آرش شکوری؛ تیمور امینی راد امینی راد