تعداد مقالات: 44
1. بررسی تأثیر احداث اسکله ها بر الگوی انتشار امواج (مطالعه موردی منطقه کیاشهر)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 5-18

مهدی اسماعیلی؛ سید علی آزرم سا؛ علی کرمی خانیکی


3. مطالعه ساختار اکولوژیکی جمعیت ستاره دریایی (Gray, 1840) Aquilonastra burtonii در نواحی جزرومدی خلیج چابهار

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 5-16

متین خالقی؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فریدون عوفی


4. تحلیل طیفی امواج ناشی از باد در ساحل بوشهر

دوره 4، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 5-18

محمدرضا خلیل آبادی


5. بررسی تاثیرات وجود بنادر خشک در رفع مشکلات بنادر ساحلی

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 5-15

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ الهام براتی؛ یونس افتخاری یگانه؛ غلامرضا ایلاتی


6. رتبه بندی بنادر جنوبی ایران جهت هاب شدن با استفاده از روش تاپسیس فازی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

محمد اسلم حسین بر؛ مازیار شنبدی


7. بررسی عوامل مؤثر بر کاهش رسوب کانتینردر بنادر ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 19-34

منصور کیانی مقدم؛ علیرضا کاظمی آسیابر


9. نقش زمین شناسی دریا در گسترش علم اقیانوس شناسی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-28

محی الدین احراری رودی؛ محمد دربازی


10. اثرات هیستوپاتولوژیک فلزات سنگین بر بافت آبشش وکبد ماهی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 19-30

امید کوهکن؛ نرگس شیبک


11. بررسی ساختار پایانه های کانتینری دریایی انواع تجهیزات هندلینگ و سیستمهای پایانه ای متداول در آنها

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 17-38

عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس؛ غلامرضا ایلاتی سراملو؛ محمد کباری کباری


12. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ایجاد بندر خشک برای توسعه بندر چابهار

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 14-30

محمد حسین یار احمد زهی؛ منصور کیانی مقدم؛ مهدی مظلومی


14. بررسی روشهای تحلیلی و اجزا محدود در ارتعاشات شافت دوار اجزای کشتی

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-48

جمال طارقی؛ رقیه احمدکلایه؛ ابوذر اباذری


15. طراحی و ساخت مبدل آزمایشگاهی به منظور استخراج و تبدیل انرژی امواج دریا به انرژی الکتریکی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 29-43

اسماعیل شفیع زاده؛ محمدرضا نگهداری؛ حسین دلایلی دلایلی


17. مفهوم بندرخشک با نگاهی ویژه به نیازمندیهای ایجاد آن درکشور ایران

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 39-54

سیدناصر سعیدی؛ امیر سعید نورامین؛ منصور جوادپور؛ امیرحسین مطهری


18. بررسی و اولویت بندی چالش های حمل و نقل ترکیبی در بندر چابهار

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-45

عبدالعزیز آبتین؛ نادر درویشی


21. بررسی نقش سیستم تولید به هنگام در کاهش هزینه انبارداری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 44-57

عبدالعلی سرگزی


22. ارزیابی جایگاه ترانزیتی بندر چابهار با استفاده از مدل SWOT-AHP

دوره 4، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 51-63

عبدالعزیز آبتین؛ رویا حقی چوبر؛ حیدر زارع


24. Quayside Operation in Container Terminals and the Concept of Productivity Enhancement

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 46-72

منصور کیانی مقدم