تعداد مقالات: 56
51. شبیه سازی و محاسبه مقاومت موج سازی اطراف کره

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 95-104

سید امیر گلچین؛ سید حسین موسوی زادگان


52. کاربرد روش آنالیز سلسله مراتبی در محیط فازی برای ارزیابی عملکرد بنادر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 90-107

منصور کیانی مقدم؛ علیرضا موذن جهرمی؛ حسین کریمیان


54. اثرات زیست محیطی تخلیه آب تعادل کشتی ها بر اکوسیستم های دریایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 117-131

منصور کیانی مقدم؛ امیر سعید نورامین؛ نسرین اتابک


55. Human Error Assessment and Decision Making Using AHP Technique

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 132-157

منصور کیانی مقدم؛ عباس هراتی مختاری


56. A Combined Extent Fuzzy AHP and Simulation Method for Selecting an Optimum Stacking Layout in Marine Container Terminals

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 158-172

عباس هراتی مختاری؛ ابوذر عدل جوی صفایی؛ علیرضا موذن جهرمی