کشتیرانی و فناوری دریایی (SMT) - راهنمای نویسندگان