اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس هراتی مختاری

دریانوردی، حمل و نقل دریایی، Human Error استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

a.haratiatcmu.ac.ir

سردبیر

دکتر جعفر سیاره

دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

j.sayarehatcmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور کیانی مقدم

دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

m.kiianiatcmu.ac.ir

دکتر غلامرضا عماد

استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

emadatcmu.ac.ir

دکتر سید جعفر سجادی

استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

sadjadiatcmu.ac.ir

دکتر محمد احمدزاده طلا تپه

استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

m.ahmadzadehatcmu.ac.ir

دکتر گیلان عطاران فریمان

بیولوژیذ آبزیان دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

g.attaranatcmu.ac.ir

دکتر آرش شکوری

زیست دریا دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

shakouriatcmu.ac.ir

دکتر علی طاهری

شیلات دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

taheriatcmu.ac.ir

دکتر یحیی توماج

مدیریت استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

toomajatcmu.ac.ir

دکتر عبدالعزیز آبتین

مدیریت استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

abtinatcmu.ac.ir

دکتر محمد حسین یاراحمدزهی

مدیریت استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

yarahmadzehiatcmu.ac.ir