اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه کشتیرانی و فناوری دریایی از لحاظ اصول اخلاقی از دستورالعمل COPE پیروی می کند.