نویسنده = منصور کیانی مقدم
عوامل کلیدی ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز (مورد مطالعه: بندر چابهار)

دوره 5، شماره 3، آبان 1399، صفحه 26-40

منصور کیانی مقدم؛ محمد اسلم حسین بر؛ فرهاد صلاحی


بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ایجاد بندر خشک برای توسعه بندر چابهار

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 14-30

محمد حسین یار احمد زهی؛ منصور کیانی مقدم؛ مهدی مظلومی


Quayside Operation in Container Terminals and the Concept of Productivity Enhancement

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 46-72

منصور کیانی مقدم


بررسی عوامل مؤثر بر کاهش رسوب کانتینردر بنادر ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 19-34

منصور کیانی مقدم؛ علیرضا کاظمی آسیابر


کاربرد روش آنالیز سلسله مراتبی در محیط فازی برای ارزیابی عملکرد بنادر

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 90-107

منصور کیانی مقدم؛ علیرضا موذن جهرمی؛ حسین کریمیان


اثرات زیست محیطی تخلیه آب تعادل کشتی ها بر اکوسیستم های دریایی

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 117-131

منصور کیانی مقدم؛ امیر سعید نورامین؛ نسرین اتابک


Human Error Assessment and Decision Making Using AHP Technique

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 132-157

منصور کیانی مقدم؛ عباس هراتی مختاری