نویسنده = علیرضا کاظمی آسیابر
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش رسوب کانتینردر بنادر ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 19-34

منصور کیانی مقدم؛ علیرضا کاظمی آسیابر