نویسنده = علیرضا بخشی زاده
تأثیر خصوصی‌سازی بر بنادر با مطالعه موردی بندر چابهار

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 62-74

مهدی شهرکی؛ سیمین قادری؛ علیرضا بخشی زاده