نویسنده = علیرضا موذن جهرمی
کاربرد روش آنالیز سلسله مراتبی در محیط فازی برای ارزیابی عملکرد بنادر

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 90-107

منصور کیانی مقدم؛ علیرضا موذن جهرمی؛ حسین کریمیان


A Combined Extent Fuzzy AHP and Simulation Method for Selecting an Optimum Stacking Layout in Marine Container Terminals

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 158-172

عباس هراتی مختاری؛ ابوذر عدل جوی صفایی؛ علیرضا موذن جهرمی