نویسنده = نرگس شیبک
اثرات هیستوپاتولوژیک فلزات سنگین بر بافت آبشش وکبد ماهی

دوره 4، شماره 1، آبان 1396، صفحه 19-30

امید کوهکن؛ نرگس شیبک