کلیدواژه‌ها = بنادر
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش رسوب کانتینردر بنادر ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 19-34

منصور کیانی مقدم؛ علیرضا کاظمی آسیابر


تأثیر خصوصی‌سازی بر بنادر با مطالعه موردی بندر چابهار

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 62-74

مهدی شهرکی؛ سیمین قادری؛ علیرضا بخشی زاده