کلیدواژه‌ها = المان مرزی
محاسبه عددی توزیع سرعت و فشار در اطراف اجسام مغروق

دوره 5، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 46-57

سید امیر گلچین؛ سید حسین موسوی زادگان