کلیدواژه‌ها = marine sediments
Determination of chlorophenols in marine sediments using reverse phase dispersive liquid-liquid microextraction method coupled with high performance liquid chromatography

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 73-85

مرتضی ضیاءالدینی؛ میر مهدی زاهدی؛ سپیده شریعتمداری