کلیدواژه‌ها = شرکت‌های کشتیرانی
عوامل موثر بر رضایت شغلی و وفاداری کارکنان شرکت‌های کشتیرانی تجاری

دوره 5، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 18-34

منصور کیانی مقدم؛ نعمت یزدانبخش