کلیدواژه‌ها = پیش بینی
پیش بینی کرایه حمل کانتینر با مدل های اقتصادسنجی و سری زمانی

دوره 5، شماره 3، آبان 1399، صفحه 11-25

جعفر سیاره؛ محمد علی فلاحی؛ حسین جانی نرم