کلیدواژه‌ها = ترانزیت
ارزیابی جایگاه ترانزیتی بندر چابهار با استفاده از مدل SWOT-AHP

دوره 4، شماره 1، آبان 1396، صفحه 51-63

عبدالعزیز آبتین؛ رویا حقی چوبر؛ حیدر زارع