کلیدواژه‌ها = محیط زیست
اثرات زیست محیطی تخلیه آب تعادل کشتی ها بر اکوسیستم های دریایی

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 117-131

منصور کیانی مقدم؛ امیر سعید نورامین؛ نسرین اتابک