اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس هراتی مختاری

استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

a.haraticmu.ac.ir

سردبیر

دکتر جعفر سیاره

دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

j.sayarehcmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور کیانی مقدم

دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

m.kiianicmu.ac.ir

دکتر غلامرضا عماد

استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

emadcmu.ac.ir

دکتر سید جعفر سجادی

استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

sadjadicmu.ac.ir

دکتر محمد احمدزاده طلا تپه

استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

m.ahmadzadehcmu.ac.ir

دکتر گیلان عطاران فریمان

بیولوژیذ آبزیان دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

g.attarancmu.ac.ir

دکتر آرش شکوری

زیست دریا دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

shakouricmu.ac.ir

دکتر علی طاهری

شیلات دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

tahericmu.ac.ir

دکتر یحیی توماج

مدیریت استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

toomajcmu.ac.ir

دکتر عبدالعزیز آبتین

مدیریت استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

abtincmu.ac.ir

دکتر محمد حسین یاراحمدزهی

مدیریت استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

yarahmadzehicmu.ac.ir

دکتر مرتضی ضیاالدینی

شیمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

m.ziyaadinicmu.ac.ir
05431272165