بررسی فرصتها و تهدیدهای پیشروی طرح توسعه بندر چابهار با استفاده از روش AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

تغییرو تحولدربنادراصلیجهانبه‌دنبال رشدسریعحجمتجارت جهانیو ایجادتراکمدربنادر وجهانیشدن، ازعمق،  گستره و سرعتبیشتریبرخوردار است.. بنادردریکمحیطکاملاًرقابتی،به منظور حفظ و ارتقاء جایگاه در عرصه تجارت جهانی نیازمند به توسعه عوامل زیرساختی، روساختی و خدماتی در جهت پاسخگو بودن به نیاز مشتریان می باشند. این پژوهش به­منظور بررسی فرصت­ها و تهدید­های پیش­روی طرح توسعه بندر چابهار با استفاده از روش AHp صورت گرفته و از لحاظ هدفکاربردی و توسعه­ایمی­باشد. در این پژوهش از روش دلفیبرای، بررسی استفاده شده و جمع­آوریداده هایپژوهش، از نمونه 67 نفری، با پرسشنامهخبرهانجام شده است. همچنین از نرم­ افزار Expert Choice 11 به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها و وزن کلی شاخص­ها در خصوص مجموعه فرصت ها و تهدیدهای پیش روی طرح توسعه بندر چابهار، به­ترتیب اولویت شاخص عوامل زیرساختی، عوامل روساختی، عوامل جغرافیایی، عوامل پسکرانه­ای، عوامل خدماتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و نیروی انسانی مشخص شده‌اند.  بر اساس یافته ها ، تاکید بر جذب سرمایه گذاری خارجی، حذف مقررات دست و پاگیر در خصوص سرمایه گذاری، اجرای مستمر فرایند بازاریابی و بهره گیری از ابزارهای مناسب تبلیغاتی در خصوص معرفی هرچه بهتر جایگاه و پتانسیل های بندر، تدوین و ارزیابی مستمر روند طرح توسعه بندر چابهار، عقد قرارداد همکاری دو جانبه با بنادر دیگر، با هدف تقویت بندر چابهار، پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها