نشریه کشتیرانی و فناوری دریایی (عنوان قبلی: دریا و کشتی) دارای مجــوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

شماره جاری: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1399، صفحه 1-89