نشریه کشتیرانی و فناوری دریایی (عنوان قبلی: دریا و کشتی) دارای مجــوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

شماره جاری: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 9، بهمن 1399، صفحه 1-89 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه