مطالعه مولفه غیرخطی و پاشندگی در انتشار امواج سالیتوری در معادله KdV

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

ویژگی­های غیرخطی بودن موج و مشخصه­های پاشندگی محیط در تشکیل امواج سالیتوری باعث پایداری این امواج شده و به آنها این امکان را می­دهد تا مسافت­های زیاد را طی نمایند. تعادل بین مولفه غیرخطی و پاشندگی در این دسته از امواج ویژگی­های خاصی به آن می­دهد. در این مقاله ضمن بررسی معادله KdV در تولید امواج سالیتوری از نقطه نظر ریاضی-فیزیک، مشخصه­های غیرخطی، پاشندگی محیط و نقش هریک در تولید امواج سالیتوری مطالعه شده­اند. در اینجا با بررسی جواب پایدار معادله KdV، یک پتانسیل موثر را برای معادله مورد نظر بدست آورده و براساس آن نشان می­دهیم که معادله KdV نمی­تواند جواب­هایی با دامنه منفی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها