بررسی سینتیک واکنش فنول با 4-آمینو آنتی پیرن بر اساس استاندارد 5530 APHA به روش اسپکترفتومتری برای اندازه گیری فنل در آب دریا با میکرو استخراج مایع-مایع پخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

در این مقاله هدف، بررسی یک روش سینتیکی آسان و سریع برای اندازه گیری فنول در آب دریا به روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی می باشد. فنول از مهم ترین آلاینده های محیط زیست است که، در صنایع متعددی تولید شده و کاربرد دارد، به همین دلیل از طرف سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA)  و اتحادیه اروپا (EU) به عنوان آلایندۀ نوع اول در نظر گرفته شد.   در شیمی روش ساده، سریع ، ارزان قیمت و استفاده کم از مواد شیمیایی برای اندازه گیری آلاینده های محیط زیستبسیار مهم است. به همین خاطر، بررسی سنتیکی واکنش مشتق سازی فنول با معرف 4-آمینو آنتی پیرن به روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی انجام شد. سرعت واکنش با دستگاه اسپکترفتومتر و در طول موج 510 نانومتر اندازه گیری شد. این روش سنتیکی برای اولین بار جهت اندازه گیری فنول در آب دریا استفاده شد،  مقادیرLOD و محدوده ی خطی به ترتیب برابرµg/L3/0 و  µg/L500-10 بدست آمد ند.

کلیدواژه‌ها