شناسایی گونه Chrysaora sp. (Cnidaria: Scyphozoa)دارای توان شکوفایی در خلیج چابهار، با تعیین توالی ژنی و مطالعه مورفولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

رده­ی سیفوزوا که به عنوان ژله­فیش های حقیقی نیز معروفند، دارای بیش از 220 گونه  هستند. اغلب گونه­های آن دارای توان شکوفایی در آب­های ساحلی هستند و به عنوان گونه های شاخص در تغییر وضعیت اکوسیستم­های سطحی­زی شناخته شده­اند. بنا بر این، شناسایی دقیق و بررسی آ­ن­ها بسیارحائز اهمیت  است. در این مطالعه گونه ای ژله­فیش که در بهمن ماه سال 1391 در سواحل خلیج چابهار شکوفا شده بود از ناحیه بین جزر و مدی و آبهای ساحلی نمونه برداری گردید. نمونه ها  ابتدا از نظر مورفولوژی شناسایی و سپس استخرج DNA با استفاده از روش لایسیس بافر انجام شد. پس از عمل PCR توالی ژنی در ناحیه 18s-rDNAتعیین گردید. توالی ژنی گونه ژله فیش از ایران با  23توالی دیگر از بانک ژن در ناحیه ژنی مشابه مقایسه گردید. بررسی فیلوژنی  با استفاده ازآنالیز Maximum likelihood (ML) انجام شد. نتایج بررسی l,مورفولوژی و مولکولی مشخص کرد که نمونه ژله فیش شکوفا شده در سواحل چابهار Chrysaora sp. می باشد که با بقیه گونه های این جنس در کلاد خانواده pelagiidea   قرار گرفته و با 94% بوت استرپ حمایت می شود. نتایج کلی تحقیق نشان داد که داده های مولکولی در شناسایی گونه های ژله فیش بسیار مؤثر می­باشد.

کلیدواژه‌ها