تحلیل طیفی امواج ناشی از باد در ساحل بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این پژوهش با استفاده از داده های ساعتی باد در ایستگاه ساحلی بوشهر و همچنین اطلاعات بویه ی موج نگار مستقر در آب های ساحلی بوشهر در سال های 2010 و 2011 امواج ناشی از  باد در این منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش نشان داده شده است که توزیع ارتفاع امواج در بندر بوشهر از توزیع ریلی پیروی می کند و بیشترین فراوانی مربوط به امواج با ارتفاع 2/3-4/3 متر است که جهت حرکت آن به سمت شمال شرق است. در ادامه با استفاده از مدلهای طیفی جانسواپ و جانسواپ پارامتریزه شده مشخصه های امواج ناشی از باد در این منطقه محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها