مفهوم بندرخشک با نگاهی ویژه به نیازمندیهای ایجاد آن درکشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

مفهوم بندرخشک از بنادر خشک که توسط خطوط راه آهن به طور مستقیم با پایانه های میان نقلیه ای مرتبطند گرفته شده است دراین پایانه ها کانتینرها درست به همان شیوه جابجا می شوند که گویی جابجایی آنها دربنادر دریایی صورت میگ یرد هدف اصلی مقاله این است که این نظریه را فراتر از مفهوم بندرخشک بسط دهد و تعریفی برای انواع سه گانه بنادرخشک نادر دور بنادر میانی و بنادر نزدیک ارایه دهد نتایج بدست آمده نشان میدهد که مفهوم بندر خشک می تواند به شناخت راه های مختلف انتقا لحجم محمولات از جاده ها به شیوه های حمل و نقل موثرتر از لحاظ مصرف انرژی که به محیط زیست ضرر کمتری می رسانند بیانجامد از تراکم کاردربنادر دریایی بکاهد ودر دستیابی به راه حلهایی جهت ارایه تدارکات بهتر به کشتیهای باربری درمناطق پشت ساحلی بنادر دریایی موثرواقع شود. سپس با نگاهی به وضعیت موجود ایران و جایگاه جغرافیایی آن درمی یابیم که درصورت فراهم آوردن زیرساخت های لازم و بخصوص ریلی ضرورت ایجاد آن دربرخی نقاط ایجاب می نماید.

کلیدواژه‌ها