مقایسه عملکرد الگوریتم های تخمین جهت ورود برای آرایه های یکنواخت خطی در مخابرات آکوستیکی زیر آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

آرایه های خطی یکنواخت 1 ساده ترین شکل هندسی ممکنی است که آرایه ای از سنسورهای یکسان )در این مقاله هایدروفون 2 ها( را می توان به صورت خطی و با فاصله ا ی یکسان از هم دیگر قرار داد. در این مقاله، مقایسه ای بر روی عملکرد الگوریتم های تخمین جهت ورود 3 ، برای آرایه ای خطی و یکنواخت متشکل از هایدروفون ها در کاربردهای مخابرات زیر آب صورت می گیرد. نتایج این مقایسه نشان می دهد که الگوریتم MUSIC دارای تفکیک پذیری بهتری در مقایسه با سایر الگوریتم ها می باشد.

کلیدواژه‌ها