تحلیل مانورینگ شناور های زیرسطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

از میان محاسبات هیدرودینام کیی که برای شناور انجام میشود، کیی از مهم ترین محاسبات، انجام محاسبات مانورینگ جهت پیش بینی رفتار شناور با استفاده از عوامل کنترلی آن می باشد. تحلیل مانورینگ زیردریایی به دلیل شرایط خاص آن و بهر هگیری از سطوح کنترلی برای حرکت در راستای عمودی که خاص این نوع شناور م یباشد،از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله ابتدا چند نوع از مانورهای زیردریایی بررسی شده و سپس با استفاده از نرم افزار پارامرین 1 محاسبات مانورنیگ مربوط به کی نمونه زیردریایی ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها