شبیه سازی و محاسبه مقاومت موج سازی اطراف کره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

یکی از زمینه های بسیار مهم در اقتصاد دریانوردی مساله مصرف بهینه سوخت و انرژی می باشد. شناخت عوامل موثر در رخداد یک پدیده گامی اساسی در راستای نیل به کنترل و تحت اختیار درآوردن آن است. از جمله عوامل موثر در مصرف سوخت یک شناور، مقاومت موج سازی می باشد. این مقاومت در طراحی پروانه و انتخاب موتور مناسب کاملا تاثیرگذار است بگون های که عدم تخمین مناسب آن موجب پا یین آمدن راندمان کارکردی پروانه و موتور می شود و به تبع آن مصرف انرژی و سوخت بیشتر را در پی دارد. در این مقاله با توجه به اهمیت دلایل ذکر شده به محاسبه عددی مقاومت موج سازی پرداخته شده است. در اینجا با فرض غیرویسکوز و غیرقابل تراکم بودن سیال و غیرچرخشی بودن جریان، معادله لاپلاس به عنوان معادله حاکم درنظر گرفته شده است. به منظور محاسبه عددی مقاومت موج سازی تابع گرین جریان پایدار حل گردیده است. روش عددی مورد استفاده المان مرزی مستقیم در حالت سه بعدی می باشد. در انتها نیز نتایج حاصل از محاسبات عددی مساله با نتایج حاصل از حل تحلیلی آن مقایسه شده و نزدیکی مقادیر نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها