بررسی و اولویت بندی چالش های حمل و نقل ترکیبی در بندر چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

 این تحقیق به بررسی و اولویت بندی چالشهای حمل و نقل ترکیبی در بندر چابهار پرداخته است. اهداف اصلی شناسایی چالش های حمل و نقل ترکیبی و اولویت بندی این چالش ها می باشند از این رو نخست مهمترین چالش های حمل و نقل ترکیبی با مرور تحقیقات گذشته  شناسایی شد و با روش دلفی نظر مدیران ، کارکنان ، اساتید و دانشجویان متخصص حمل و نقلی بندر چابهار منظور شد. پس از گردآوری و لیست چالش های حمل و نقل ترکیبی 26 زیر شاخص در قالب 6 شاخص اصلی زیرساختی، قوانین و مقررات، مالی، تکنولوژی های پیشرفته، سیاست گذاری و همکاری و هماهنگی بدست آمدند و در قالب پرسشنامه از دو دید ، یکی مدیران و کارکنان ودیگری اساتید و دانشجویان متخصص حمل و نقلی توزیع و از آنها خواسته شد که مهمترین چالش ها را به ترتیب مشخص کرده و امتیاز بدهند . در مرحله ی دوم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  اولویت بندی چالش های حمل و نقل ترکیبی در بندر چابهار بدست آمد. اولویت بندی چالش های اصلی از دید مدیران و کارکنان متخصص به ترتیب همکاری و هماهنگی، مالی، زیرساختی، تکنولوژی های پیشرفته، قوانین و مقررات، سیاست گذاری و از دید اساتید و دانشجویان متخصص به ترتیب زیرساختی، مالی، تکنولوژی های پیشرفته، سیاست گذاری، همکاری و هماهنگی و قوانین و مقررات می باشد.

کلیدواژه‌ها