طراحی بدنه فشار کروی تحت فشار هیدرواستاتیک برای عمق 2000 متر با استفاده ازاستاندارد ABS و نرم افزار آباکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

چکیده

در این مقاله کمانش خطی و غیر خطی پوسته کروی شکل تحت تاثیر نیروی فشار هیدرو استاتیک اعماق دریا مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای محاسبات از استاندارد  ABS استفاده و  ویژگی های ماده به کار برده شده  از استاندارد  ASME(part2 section D)استخراج شده است. قطر پوسته کروی شکل 2 متر می باشد و این پوسته برای عمق عملیاتی  2000 متر طراحی شده است.  ضخامت پوسته کروی شکل  با حل معادلات حاکم بدست آمده و برای حل مدلبدنه فشار کروی از نرم افزار آباکوس استفاده شده است. نمودار مربوط به کمانش غیر خطی با استفاده از نتایج نرم افزار رسم و با تعیین نقطه بحرانی کمانش غیر خطی عدد حاصله از آن با  استاندارد ABS مقایسه شد و که هر دو عدد تقریبا برابر شدند و ضخامت مناسب برای فولاد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها