دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 8، آبان 1399، صفحه 1-83 
اهمیت مسأله ی زمان بندی جرثقیل اسکله در افزایش بهره وری پایانه های کانتینری

صفحه 41-55

عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس؛ نادر گلشن آرا؛ غلامرضا ایلاتی سراملو