بررسی تأثیر احداث اسکله ها بر الگوی انتشار امواج (مطالعه موردی منطقه کیاشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

چکیده

یکی از مهمترین مسایل در مهندسی دریا، جانمایی مناسب سازه به منظور بهره­برداری مناسب از آن و به حداقل رساندن مشکلات احتمالی است. با احداث سازه­های دریایی شرایط طبیعی موج و جریان در منطقه دستخوش تغییرات می­گردد که این امر تغییر در روند فرایندهای طبیعی حاکم بر مناطق ساحلی را به دنبال دارد. بررسی تأثیر احداث اسکله ها بر الگوی انتشار امواج در منطقه کیاشهر می­تواند از اولین اقدامات بررسی کاربری این سازه دریایی باشد. سیستم مدل­سازی کاربردیMIKE 21 چندین ماژول جداگانه را شامل می­شود. ماژول استفاده شده در این مطالعه ماژول امواج نزدیک ساحل (MIKE 21 NSW) است که برای تعیین شرایط موج (ارتفاع­، پریود و جهت­ موج) در مناطق ساحلی کاربرد دارد. برای این منظور الگوی انتشار امواج به کمک ماژول NSW برای حالات قبل و بعد از احداث اسکله ها در دهانه مرداب کیاشهر شبیه­سازی شده است. نتایج این بررسی نشان می­دهد که ماژول NSW قابلیت ارائه الگوی واقعی انتشار امواج در مناطق ساحلی را دارا می­باشد. همچنین مقایسه­ الگوی انتشار برای دو حالت نشان داد که با احداث اسکله ها، ارتفاع امواج در منطقه حدود 25 درصد کاهش می­یابد به طوری که ورودی بندر به محل آرامی تبدیل شده و نفوذ امواج به داخل بندر کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها