دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 5-161 
اثرات زیست محیطی تخلیه آب تعادل کشتی ها بر اکوسیستم های دریایی

صفحه 117-131

منصور کیانی مقدم؛ امیر سعید نورامین؛ نسرین اتابک


Human Error Assessment and Decision Making Using AHP Technique

صفحه 132-157

منصور کیانی مقدم؛ عباس هراتی مختاری


A Combined Extent Fuzzy AHP and Simulation Method for Selecting an Optimum Stacking Layout in Marine Container Terminals

صفحه 158-172

عباس هراتی مختاری؛ ابوذر عدل جوی صفایی؛ علیرضا موذن جهرمی