بررسی عوامل مؤثر بر کاهش رسوب کانتینردر بنادر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

زمان ماندگاری کانتینر و کالا در بنادر همواره یکی از فاکتورهای مهم در راستای ارزیابی عملکرد بنادر محسوب می شود و بالا بودن آن که همراه با رسوب کانتینر و کالا در بنادر است می­تواند باعث پایین آمدن راندمان کاری بنادر در تمامی بخش های آن شود. این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر کاهش رسوب کالا در بنادر ایران می­پردازد و در این راستا با استفاده از تحقیق میدانی و با بهره گیری از روش های آماری، این عوامل را از حالت کیفی به حالت کمی تبدیل کرده تا بتوان مقایسه جامع­ای از عوامل مؤثر بررسوب کالا در بنادر ایران داشت و در نهایت استراتژی های مناسب را ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها