مقایسه دو روش تعیین تغییرات کاربری سرزمین به منظور استفاده در ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

تعیین تغییرات محیط زیست را می­توان به منظور برنامه ریزی و مدیریت به کار برد. این روش با در نظر گرفتن وضعیت محیط زیست در زمان های مختلف تغییرات محیط زیست را طی دوره زمانی مورد مطالعه‏، به دست می­دهد. از این طرق با در دست داشتن موقعیت مکانی تغییرات و نیز ارتباط آن با سایر فاکتورها می­توان به منظور مدیریت محیط زیست برنامه ریزی لازم را ارائه نمود و یا با تکیه بر روند تاریخی سناریوهای مختلف را بررسی کرد. در این راستا صحت تعیین تغییرات و نیز آسانی به کارگیری آن بسیار با اهمیت است. دراین مطالعه دو روش طبقه بندی مستقیم داده های چند زمانه و روش تفاضل مؤلفه های اصلی با همدیگر به منظور بررسی کاربرد و صحت آن مقایسه شد. در روش طبقه بندی مستقیم داده های چند زمانه تمام داده های مربوط به دو زمان در قالب یک مجموعه تصویر و انتخاب نمونه های تعلیمی به دو طبقه تغییر و  بدون تغییر طبقه بندی شد. در روش مقایسه های مؤلفه­ای اصلی ابتدا برای هر یک از سال های مورد مقایسه تصویر مؤلفه اصلی به دست آمد و در مرحله بعد این دو تصویر با یکدیگر مقایسه شدند. نهایت با تعیین حدود آستانه مناسب مناطق تغییر یافته از یکدیگر جدا شد. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه طبقه بندی مستقیم داده های ماهواره­ای چند زمانه از کاپای 82% و مقایسه مؤلفه های اصلی از صحت 62% برخوردار است.  در روش طبقه بندی مستقیم انتخاب نمونه های تعلیمی در بسیار از موارد کار مشکلی است و در عین حال این روش احتیاج به تصحیح رادیومتریک ندارد. در حالی که در روش مقایسه مؤلفه های اصلی مهمترین مسئله تعیین حدود آستانه برای تعیین تغییرات می­باشد.

کلیدواژه‌ها