بررسی برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی ژلاتین حاصل از پوست کوتر ماهی(Sphyraena jello)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

در تحقیق حاضر ژلاتین نوع A از پوست کوتر ماهی (Sphyraenajello)استخراج گردید. بر این اساس سه پیش تیمار مختلف برای استخراج ژلاتین استفاده شد: در تیماراول پوست حاصله در محلول سود 1/0%, اسید سولفوریک 1/0% و محلول 5/0% اسید سیتریک مغروق گشت (ژلاتین 1). در تیمار دوم از محلول سود 2/0%, اسید سولفوریک 2/0% و محلول 1% اسید سیتریک (ژلاتین 2) و در تیمار سوم محلول سود 4/0%, اسید سولفوریک 4/0% و محلول 2% اسید سیتریک استفاده شد (ژلاتین 3).آنالیز تقریبی، بازیافت ژلاتین، دمای شروع تشکیل ژل و دمای ذوب ژلاتین های استحصالی به شیوه استاندارد مورد سنجش قرار گرفت. بر این اساس ژلاتین نوع 2 بهترین کارایی را با اختلاف معنی داری نسبت به 2 ژلاتین دیگر نشان داد (05/0>p). این نوع ژلاتین بالاترین میزان پروتئین (17/0±23/86%) و دمای تشکیل ژل (C14) و ذوب ژل (C17) را نشان داد. از این نوع ژلاتین می­توان در برخی صنایع غذایی و دارویی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها