مطالعه ساختار اکولوژیکی جمعیت ستاره دریایی (Gray, 1840) Aquilonastra burtonii در نواحی جزرومدی خلیج چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

 از آن جایی که ستاره های دریایی جایگاه مهمی در زنجیره غذایی دریا دارند و پراکنش گونه های مرتبط را کنترل می کنند، بررسی تراکم و پراکنش آن ها در درک بیشتر ساختار جوامع دریایی اهمیت دارد. بنابراین در این مطالعه ساختار اکولوژیکی ستاره دریایی Aquilonastra burtonii در طول سواحل خلیج چابهار طی یک دوره زمانی از آبان ماه 1387 لغایت شهریورماه 1388 بررسی گردید. نمونه برداری هر دو ماه یک بار به هنگام جزر کامل از 5 ایستگاه انتخابی به صورت تصادفی و به وسیله پرتاب کوادرات m1×m1 صورت گرفت. نمونه های جمع آوری شده، شمارش و شناسایی گردیدند و سپس تراکم و پراکنش و پایداری آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که گونه A.burtonii بیشترین فراوانی را در تیرماه(ind.m-2 85/1± 02/5) و کمترین فراوانی را در اسفندماه(ind.m-2 12/1± 79/2) داشته است. نتایج حاصل از شاخص پراکندگی و پایداری نشان داد که پراکنش گونه A.burtonii بیشتر تصادفی و گاهاً تجمعی می باشد و تنها در اردیبشهت88 گونه دائمی بوده و در سایر ماه ها گونه رایج بشمار رفته است. در کنارک نمونه ای از این گونه ستاره دریایی مشاهده و شناسایی نگردید

کلیدواژه‌ها