دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 5-93