نقش زمین شناسی دریا در گسترش علم اقیانوس شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

 اقیانوس شناسی یکی از رشته های تخصصی علوم پایه دریایی است که مطالعه آبها و اقیانوس ها را از جنبه های زمین شناسی دریا، زیست شناسی دریا، فیزیک و شیمی دریا بر عهده دارد. یکی از شاخه های مهم دانش اقیانوس شناسی علم کاربردی زمین شناسی دریاست که به بررسی ماهیت ویژگی های غیرزیستی حوضه های آبی و ماهیت بستر اقیانوس ها می پردازد. زمین شناسی دریایی با توسعه تجهیزات و ابزارهای پیشرفته مطالعات دریایی مانند اختراع وسیله های خیزان بر روی بستر دریا با توان فیلمبرداری از کف روز به روز گسترش یافته است. این پیشرفتها باعث بالا رفتن سطح اطلاعات جهت بهره برداری از منابع غیر زنده دریاها، ارزیابی کف اقیانوس ها به منظور احداث سکوهای نفتی دریایی، شناخت مورفولوژی بستر، شناسایی و ارزیابی مخاطرات دریایی، شناخت راهکارهای مناسب جهت جلوگیری یا کاهش صدمات این مخاطرات می شود. در این تحقیق سعی شده است تا با معرفی  تعدادب از تجهیزات و ابزار مطالعاتی، روش های جمع آوری داده های زمین شناسی دریایی و ارتباط آنها با شاخه های سه گانه دیگر، نقش زمین شناسی دریا را در گسترش و توسعه مطالعات اقیانوس شناسی تشریح گردد

کلیدواژه‌ها