بررسی نقش سیستم تولید به هنگام در کاهش هزینه انبارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

امروزه استفاده بهینه از منابع و پاسخگویی به موقع به خواسته های مشتری در بخش های مختلف بازار به امری اجتناب ناپذیر تبدیل گشته به گونه ای که سازمان هایی که قادر به پاسخگویی صحیح و سریع در زمان و مکان مورد درخواست مشتری با کیفیت و کمیت تقاضا شده از جانب او نباشند جایی جهت ادامه حیات نخواهند داشت. ارائه خدمات و محصول نه تنها باید مطایق کمیت و کیفیت درخواستی در زمان و مکان مورد نیاز باشد بلکه باید به جهت قیمت تمام شده نیز در حد قابل قبولی ارائه گردد. از این رو تلاش در جهت کاهش هزینه های درون سازمانی شرکت ها و افزایش بهره وری از طرق مختلف از راهکارهای رسیدن به این اهداف است. در این میان درصد قابل توجهی از سرمایه های سازمان های مختلف اعم از صنعتی، خدماتی یا اداری را اقلام موجودی انبارهای آنها تشکیل می دهد و درکنار آنها هزینه های سرسام آور نگهداشت آنها که به سازمان تحمیل می گردد. این تحقیق پس از معرفی سیستم تولید بهنگام، نحوه بهینه نمودن تأثیرآن  بر کاهش هزینه های موجودی انبار را مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها