شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات غیرنفتی به کشور عمان از بنادر جنوبی (مورد مطالعه بندر جاسک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 سازمان بنادر و دریانوردی معاون دریایی و بندری بنادر و دریانوردی شهید باهنر

چکیده

   با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و جهان، دسترسی به ذخایر معدنی و نفتی ، بازارهای مصرف منطقه ای و جهانی همچنین، با تمرکز بر نیروهای جوان و مستعد داخلی ، حمایت از توان و تولید داخلی با ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی، می توان شاهد توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی و شکوفایی اقتصادی بود.
با نگاه اجمالی به آمار واردات عمان و سهم اندک صادر کنندگان کشور ما از این بازار، با وجود مزیت همجواری با آن کشور، بیانگر وجود عوامل تاثیرگذار بر سر راه صادرات غیر نفتی است. در این تحقیق با گرد آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، به شکل کاملاً ملموس عوامل تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی به کشور عمان شناسایی شده است.
پس از بررسی تحقیقات و پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی در زمینه شناسایی عوامل تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی، این عوامل در ۵ گروه عمده دسته بندی شدند: ۱- عوامل اقتصادی ۲- عوامل اجتماعی-فرهنگی ۳- عوامل مدیریتی ۴- عوامل سیاسی و بین المللی ۵- عوامل جغرافیایی. سپس پرسشنامه ای با ۶۷ سوال تنظیم و بین 50 نفر از صادر کنندگان، مدیران اقتصادی، مدیران عملیاتی بنادر، تصمیم گیران عملیات بنادر، مالکان شناورها و مدیران شرکت های نمایندگی کشتیرانی بصورت فیزیکی و الکترونیکی توزیع و جمع آوری گردید.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS 22 وآزمون t تک نمونه ای در بررسی عوامل تاثیر گذار بر صادرات غیرنفتی از بندر جاسک به کشور عمان استفاده شد. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی از بندر جاسک به کشور عمان استفاده گردید.
براساس نتایج بدست آمده، متوجه می شویم که همه ابعاد پنج گانه تاثیرگذار بر صادرات غیرنفتی  از بندرجاسک به ترتیب عوامل مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و بین المللی، جغرافیایی و اقتصادی هستند.  این ابعاد دارای سطح معنی داری کوچکتر از 001/0 می باشند که براساس آن فرضیه صفر این مؤلفه ها حداقل سطح اطمینان 95/0 درصد رد شده و فرض مخالف بر حضور این مؤلفه ها در  آزمون  t تک نمونه ای تحقیق حاضر پذیرفته می شود. نتایج حاصل از روش رتبه بندی فریدمن  بیانگر آن است که: به ترتیب عوامل مدیریتی با مقدار 73/3 رتبه اول، عوامل اجتماعی- فرهنگی با مقدار 31/3 رتبه دوم، عوامل سیاسی و بین المللی با مقدار 18/3 رتبه سوم، عوامل جغرافیایی  با مقدار 41/2 رتبه چهارم و عوامل اقتصادی با مقدار 37/2 دارای رتبه پنجم از نظر میزان تاثیر گذاری بر صادرات غیر نفتی به کشور عمان می باشند.

کلیدواژه‌ها