کشتیرانی و فناوری دریایی (SMT) - اهداف و چشم انداز