کشتیرانی و فناوری دریایی (SMT) - فرایند پذیرش مقالات