بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ایجاد بندر خشک برای توسعه بندر چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

چابهار با قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی و جایگاه بی بدیل آن در حمل و نقل کالا به کشورهای منطقه، می تواند به بندر هاب تبدیل شود. برای اینکه چابهار بتواند این نقش خود را ایفا کند نیاز به توسعه زیرساخت دارد. ایجاد بندر خشک یکی از روشهای توسعه برای بنادر ساحلی شناخته می شود. برای انجام هر پروژه ای نیاز به بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی در منطقه مورد نظر می باشد. در نتیجه در این تحقیق 5 عامل فرعی مربوط به عامل اجتماعی و اقتصادی شناسایی شدند. روش رابطه ای خاکستری و چندگانه برای بررسی و تحلیل این عوامل انتخاب شد. در نهایت با استفاده از این روش مشخص شد که بندرخشک با فاصله زیاد و با امتیاز 9972/0 بهترین مدل توسعه ای برای بندر چابهار می باشد.

کلیدواژه‌ها